پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
07/10/2008 Zanzibar [en] Zanzibar گۆکردنی 0 دەنگی
07/10/2008 Lester B. Pearson [en] Lester B. Pearson گۆکردنی 0 دەنگی
07/10/2008 Albania [en] Albania گۆکردنی 1 دەنگی
07/10/2008 Republic of Angola [en] Republic of Angola گۆکردنی 0 دەنگی
07/10/2008 Kingdom of Belgium [en] Kingdom of Belgium گۆکردنی 0 دەنگی
07/10/2008 Ascension Island [en] Ascension Island گۆکردنی 0 دەنگی
07/10/2008 Commonwealth of The Bahamas [en] Commonwealth of The Bahamas گۆکردنی 0 دەنگی
07/10/2008 Aruba [en] Aruba گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/10/2008 Republic of Austria [en] Republic of Austria گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/10/2008 Republic of Belarus [en] Republic of Belarus گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/10/2008 Bermuda [en] Bermuda گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/10/2008 Republic of Bolivia [en] Republic of Bolivia گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/10/2008 Botswana [en] Botswana گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/10/2008 fellatio [en] fellatio گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/10/2008 Cambodia [en] Cambodia گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/10/2008 Bosnia [en] Bosnia گۆکردنی 0 دەنگی
07/10/2008 commonwealth [en] commonwealth گۆکردنی 1 دەنگی
07/10/2008 Belgium [en] Belgium گۆکردنی 5 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/10/2008 Keeling Islands [en] Keeling Islands گۆکردنی 0 دەنگی
07/10/2008 Belinda [en] Belinda گۆکردنی 0 دەنگی
07/10/2008 jungle [en] jungle گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/10/2008 squash [en] squash گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/10/2008 vaccine [en] vaccine گۆکردنی 5 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/10/2008 Loralei [en] Loralei گۆکردنی 0 دەنگی
07/10/2008 Kingdom of Cambodia [en] Kingdom of Cambodia گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/10/2008 bid [en] bid گۆکردنی 5 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/10/2008 Commonwealth of Australia [en] Commonwealth of Australia گۆکردنی 0 دەنگی
07/10/2008 energetics [en] energetics گۆکردنی 0 دەنگی
07/10/2008 fantasy [en] fantasy گۆکردنی 6 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/10/2008 scrimped [en] scrimped گۆکردنی 0 دەنگی