پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
02/04/2011 prudente [fr] prudente گۆکردنی 0 دەنگی
02/04/2011 rouge à lèvres [fr] rouge à lèvres گۆکردنی 0 دەنگی
17/01/2011 bucato [it] bucato گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/01/2011 razione [it] razione گۆکردنی 0 دەنگی
17/01/2011 particella [it] particella گۆکردنی 0 دەنگی
17/01/2011 profumato, [it] profumato, گۆکردنی 0 دەنگی
17/01/2011 antirughe [it] antirughe گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/01/2011 intergovernativo [it] intergovernativo گۆکردنی 0 دەنگی
17/01/2011 coabitazione [it] coabitazione گۆکردنی 0 دەنگی
17/01/2011 depilazione [it] depilazione گۆکردنی 0 دەنگی
17/01/2011 doposole [it] doposole گۆکردنی 0 دەنگی
17/01/2011 sbiancante [it] sbiancante گۆکردنی 0 دەنگی
17/01/2011 bicamerale [it] bicamerale گۆکردنی 0 دەنگی
17/01/2011 Biomasse [fr] Biomasse گۆکردنی 0 دەنگی
17/01/2011 agrocarburant [fr] agrocarburant گۆکردنی 0 دەنگی
17/01/2011 prétention [fr] prétention گۆکردنی 0 دەنگی
17/01/2011 traducteur [fr] traducteur گۆکردنی 0 دەنگی
29/11/2010 cochonnailles [fr] cochonnailles گۆکردنی 0 دەنگی
29/11/2010 constitutionnelles [fr] constitutionnelles گۆکردنی 0 دەنگی
29/11/2010 constitutionnelle [fr] constitutionnelle گۆکردنی 0 دەنگی
29/11/2010 conséquences [fr] conséquences گۆکردنی 0 دەنگی
29/11/2010 croc-en-jambe [fr] croc-en-jambe گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
29/11/2010 créances [fr] créances گۆکردنی 0 دەنگی
29/11/2010 créanciers [fr] créanciers گۆکردنی 0 دەنگی
29/11/2010 créancières [fr] créancières گۆکردنی 0 دەنگی
29/11/2010 créa [fr] créa گۆکردنی 0 دەنگی
29/11/2010 côtés [fr] côtés گۆکردنی 0 دەنگی
23/11/2010 tinca [it] tinca گۆکردنی 0 دەنگی
23/11/2010 arrière-petite-nièce [fr] arrière-petite-nièce گۆکردنی 0 دەنگی
23/11/2010 dépravation [fr] dépravation گۆکردنی 0 دەنگی