پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
10/11/2009 cuadrilla [es] cuadrilla گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/11/2009 cuadragésima [es] cuadragésima گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/11/2009 incrementarse [es] incrementarse گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/11/2009 bucle [es] bucle گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/11/2009 eufónico [es] eufónico گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/11/2009 Aquisgrán [es] Aquisgrán گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
09/11/2009 barquilla [es] barquilla گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
09/11/2009 apartarse [es] apartarse گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
09/11/2009 nao [es] nao گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
09/11/2009 napias [es] napias گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
09/11/2009 barquichuelo [es] barquichuelo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
09/11/2009 aparejador [es] aparejador گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
09/11/2009 barra [es] barra گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2009 baremo [es] baremo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
09/11/2009 bardo [es] bardo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
09/11/2009 níveo [es] níveo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
09/11/2009 nobiliario [es] nobiliario گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2009 hexaedro [es] hexaedro گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2009 zampón [es] zampón گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2009 hiato [es] hiato گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2009 zampatortas [es] zampatortas گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2009 zambullida [es] zambullida گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2009 hez [es] hez گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2009 heteróclito [es] heteróclito گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2009 herrumbroso [es] herrumbroso گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2009 herrumbre [es] herrumbre گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2009 herreriano [es] herreriano گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2009 herrumbrar [es] herrumbrar گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/11/2009 fatalidad [es] fatalidad گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/11/2009 opulento [es] opulento گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن