پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
10/11/2009 pingüe [es] pingüe گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/11/2009 descarnado [es] descarnado گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/11/2009 enjuto [es] enjuto گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/11/2009 tenue [es] tenue گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/11/2009 delgaducho [es] delgaducho گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/11/2009 impotente [es] impotente گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/11/2009 endeble [es] endeble گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/11/2009 enclenque [es] enclenque گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/11/2009 firme [es] firme گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/11/2009 recio [es] recio گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/11/2009 autoritario [es] autoritario گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/11/2009 adivinanza [es] adivinanza گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/11/2009 ŝekelo [eo] ŝekelo گۆکردنی 0 دەنگی
10/11/2009 ŝelako [eo] ŝelako گۆکردنی 0 دەنگی
10/11/2009 ŝenoprazo [eo] ŝenoprazo گۆکردنی 0 دەنگی
10/11/2009 ŝereo [eo] ŝereo گۆکردنی 0 دەنگی
10/11/2009 finlegi [eo] finlegi گۆکردنی 0 دەنگی
10/11/2009 absceso [eo] absceso گۆکردنی 0 دەنگی
10/11/2009 ŝilingo [eo] ŝilingo گۆکردنی 0 دەنگی
10/11/2009 ŝika [eo] ŝika گۆکردنی 0 دەنگی
10/11/2009 ŝijaisto [eo] ŝijaisto گۆکردنی 0 دەنگی
10/11/2009 ŝijaismo [eo] ŝijaismo گۆکردنی 0 دەنگی
10/11/2009 ŝindo [eo] ŝindo گۆکردنی 0 دەنگی
10/11/2009 ŝelo [eo] ŝelo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/11/2009 aerostática [es] aerostática گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/11/2009 nomadismo [es] nomadismo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/11/2009 cuadrar [es] cuadrar گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/11/2009 adversativo [es] adversativo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/11/2009 cuadrarse [es] cuadrarse گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/11/2009 cuadrícula [es] cuadrícula گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن