پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
25/11/2009 Aragono [eo] Aragono گۆکردنی 0 دەنگی
23/11/2009 tropezón [es] tropezón گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/11/2009 sindicarse [es] sindicarse گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/11/2009 troquelar [es] troquelar گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/11/2009 imaginaria [es] imaginaria گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/11/2009 semblante [es] semblante گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/11/2009 trotona [es] trotona گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/11/2009 imaginable [es] imaginable گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/11/2009 trova [es] trova گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/11/2009 trote [es] trote گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/11/2009 trotón [es] trotón گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/11/2009 trotar [es] trotar گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/11/2009 sinergia [es] sinergia گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/11/2009 trotamundos [es] trotamundos گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/11/2009 singladura [es] singladura گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/11/2009 sinfónico [es] sinfónico گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/11/2009 sinfín [es] sinfín گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/11/2009 sindicar [es] sindicar گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/11/2009 sindicado [es] sindicado گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/11/2009 sincronizar [es] sincronizar گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/11/2009 ŝero [eo] ŝero گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/11/2009 ŝiboleto [eo] ŝiboleto گۆکردنی 0 دەنگی
17/11/2009 vivbezonaĵoj [eo] vivbezonaĵoj گۆکردنی 0 دەنگی
17/11/2009 nedankinde [eo] nedankinde گۆکردنی 0 دەنگی
10/11/2009 bufa [es] bufa گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/11/2009 ahilado [es] ahilado گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/11/2009 cuaderna [es] cuaderna گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/11/2009 aerolito [es] aerolito گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/11/2009 retrasado [es] retrasado گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/11/2009 obeso [es] obeso گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن