پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
28/12/2009 auditorio [es] auditorio گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
11/12/2009 hirsuto [es] hirsuto گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
11/12/2009 hipódromo [es] hipódromo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/12/2009 rectilíneo [es] rectilíneo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/12/2009 retina [es] retina گۆکردنی 2 دەنگی
10/12/2009 regenerado [es] regenerado گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/12/2009 recusable [es] recusable گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/12/2009 intensificar [es] intensificar گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/12/2009 recular [es] recular گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/12/2009 desdecir [es] desdecir گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/12/2009 regata [es] regata گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/12/2009 regate [es] regate گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
08/12/2009 reedificar [es] reedificar گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
08/12/2009 rehacer [es] rehacer گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
08/12/2009 arruinarse [es] arruinarse گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
08/12/2009 rehacerse [es] rehacerse گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
08/12/2009 reemplazo [es] reemplazo گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/12/2009 avaro [es] avaro گۆکردنی 2 دەنگی
25/11/2009 desvincular [es] desvincular گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
25/11/2009 democratizar [es] democratizar گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
25/11/2009 emancipar [es] emancipar گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن
25/11/2009 desenredar [es] desenredar گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
25/11/2009 Kanariaj Insuloj [eo] Kanariaj Insuloj گۆکردنی 0 دەنگی
25/11/2009 despejar [es] despejar گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
25/11/2009 desbloquear [es] desbloquear گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
25/11/2009 licenciar [es] licenciar گۆکردنی 1 دەنگی
25/11/2009 dispensar [es] dispensar گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
25/11/2009 independizar [es] independizar گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
25/11/2009 redimir [es] redimir گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
25/11/2009 Kastilio [eo] Kastilio گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن