پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
12/02/2010 Katalunio [eo] Katalunio گۆکردنی 0 دەنگی
01/02/2010 abrasador [es] abrasador گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/01/2010 arrabal [es] arrabal گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/01/2010 animaban [es] animaban گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/01/2010 abolido [es] abolido گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/01/2010 ansiosa [es] ansiosa گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/01/2010 cayó [es] cayó گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/01/2010 clavados [es] clavados گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/01/2010 acabóse [es] acabóse گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/01/2010 káiser [es] káiser گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/01/2010 nomita [eo] nomita گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/01/2010 ŝteli [eo] ŝteli گۆکردنی 0 دەنگی
13/01/2010 seat [es] seat گۆکردنی 1 دەنگی
13/01/2010 ŝtato [eo] ŝtato گۆکردنی 0 دەنگی
13/01/2010 goyescas [es] goyescas گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/01/2010 plezure [eo] plezure گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/01/2010 ambicionar [es] ambicionar گۆکردنی 1 دەنگی
13/01/2010 Kajto [eo] Kajto گۆکردنی 0 دەنگی
13/01/2010 sudoku [es] sudoku گۆکردنی 0 دەنگی
05/01/2010 históricamente [es] históricamente گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
27/12/2009 ŝtormo [eo] ŝtormo گۆکردنی 0 دەنگی
27/12/2009 ŝtofo [eo] ŝtofo گۆکردنی 0 دەنگی
27/12/2009 atusar [es] atusar گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
27/12/2009 a tutiplén [es] a tutiplén گۆکردنی 0 دەنگی
27/12/2009 ŝuldi [eo] ŝuldi گۆکردنی 0 دەنگی
27/12/2009 ŝpari [eo] ŝpari گۆکردنی 0 دەنگی
27/12/2009 ŝtupo [eo] ŝtupo گۆکردنی 0 دەنگی
27/12/2009 ŝultro [eo] ŝultro گۆکردنی 0 دەنگی
27/12/2009 ŝviti [eo] ŝviti گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
27/12/2009 audible [es] audible گۆکردنی 1 دەنگی