پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
29/08/2013 inkluzivi [eo] inkluzivi گۆکردنی 0 دەنگی
29/08/2013 komence [eo] komence گۆکردنی 0 دەنگی
29/08/2013 proksimiĝas [eo] proksimiĝas گۆکردنی 0 دەنگی
29/08/2013 mistera [eo] mistera گۆکردنی 0 دەنگی
29/08/2013 preleganto [eo] preleganto گۆکردنی 0 دەنگی
29/08/2013 senpaga [eo] senpaga گۆکردنی 1 دەنگی
23/08/2013 Sádaba [es] Sádaba گۆکردنی 0 دەنگی
23/08/2013 Tauste [es] Tauste گۆکردنی 0 دەنگی
23/08/2013 Calatayud [es] Calatayud گۆکردنی 0 دەنگی
23/08/2013 Ejea de los Caballeros [es] Ejea de los Caballeros گۆکردنی 0 دەنگی
23/08/2013 antracito [eo] antracito گۆکردنی 0 دەنگی
23/08/2013 antropologo [eo] antropologo گۆکردنی 0 دەنگی
23/08/2013 antisepsa [eo] antisepsa گۆکردنی 0 دەنگی
23/08/2013 konekti [eo] konekti گۆکردنی 0 دەنگی
23/08/2013 frukti [eo] frukti گۆکردنی 0 دەنگی
23/08/2013 disiri [eo] disiri گۆکردنی 0 دەنگی
23/08/2013 anakronismo [eo] anakronismo گۆکردنی 0 دەنگی
23/08/2013 ekskomuniko [eo] ekskomuniko گۆکردنی 0 دەنگی
23/08/2013 deficito [eo] deficito گۆکردنی 0 دەنگی
23/08/2013 dukolora [eo] dukolora گۆکردنی 0 دەنگی
23/08/2013 dukino [eo] dukino گۆکردنی 0 دەنگی
23/08/2013 duko [eo] duko گۆکردنی 0 دەنگی
23/08/2013 diskriminacio [eo] diskriminacio گۆکردنی 1 دەنگی
23/08/2013 diskreteco [eo] diskreteco گۆکردنی 0 دەنگی
23/08/2013 konferenco [eo] konferenco گۆکردنی 1 دەنگی
23/08/2013 konfederacio [eo] konfederacio گۆکردنی 0 دەنگی
23/08/2013 Caterine Ibargüen [es] Caterine Ibargüen گۆکردنی 0 دەنگی
25/07/2013 gvardio [eo] gvardio گۆکردنی 1 دەنگی
25/07/2013 hieno [eo] hieno گۆکردنی 0 دەنگی
25/07/2013 junularo [eo] junularo گۆکردنی 0 دەنگی