پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
05/11/2009 fatuo [es] fatuo گۆکردنی 0 دەنگی
05/11/2009 esplendoroso [es] esplendoroso گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/11/2009 suntuoso [es] suntuoso گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/11/2009 Francisco Ayala [es] Francisco Ayala گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/11/2009 maltratar [es] maltratar گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/11/2009 nadería [es] nadería گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/11/2009 mafioso [es] mafioso گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/11/2009 hoyo [es] hoyo گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/11/2009 tarusa [es] tarusa گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/11/2009 tartajoso [es] tartajoso گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/11/2009 agrandamiento [es] agrandamiento گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/11/2009 tasador [es] tasador گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/11/2009 antónimos [es] antónimos گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/11/2009 napolitano [es] napolitano گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/11/2009 ŝipo [eo] ŝipo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/11/2009 ŝildo [eo] ŝildo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/11/2009 ablativo [eo] ablativo گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2009 ludi [eo] ludi گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2009 lekumi [eo] lekumi گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2009 kanti [eo] kanti گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2009 legi [eo] legi گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2009 renkonti [eo] renkonti گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2009 spekti [eo] spekti گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2009 modifi [eo] modifi گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2009 teksti [eo] teksti گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2009 verki [eo] verki گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2009 arpa [es] arpa گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/11/2009 clavicordio [es] clavicordio گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/11/2009 bandurria [es] bandurria گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/11/2009 síntesis [es] síntesis گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن