پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
24/08/2010 عاشقى [bal] عاشقى گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2010 همره [bal] همره گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
24/08/2010 دوست [bal] دوست گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2010 کچک [bal] کچک گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2010 مزن [bal] مزن گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2010 کسان [bal] کسان گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
24/08/2010 كاغذ [bal] كاغذ گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2010 جنگ [bal] جنگ گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2010 برز ئه [bal] برز ئه گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2010 جهل ئه [bal] جهل ئه گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
24/08/2010 لعب [bal] لعب گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2010 سياه [bal] سياه گۆکردنی 1 دەنگی
24/08/2010 سپيت [bal] سپيت گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
24/08/2010 مات [bal] مات گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2010 پت [bal] پت گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2010 گوهر [bal] گوهر گۆکردنی 0 دەنگی
24/08/2010 برات [bal] برات گۆکردنی 0 دەنگی
02/08/2010 كاگد [bal] كاگد گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/08/2010 بلوچى ميئں وتئى شهديں زبان إنت [bal] بلوچى ميئں وتئى شهديں زبان إنت گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/08/2010 مكران [bal] مكران گۆکردنی 0 دەنگی
02/08/2010 كوئٹہ [bal] كوئٹہ گۆکردنی 0 دەنگی
02/08/2010 بلوچستان [bal] بلوچستان گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/07/2010 آنديک [bal] آنديک گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2010 كشور [bal] كشور گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2010 بچک [bal] بچک گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2010 چک [bal] چک گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2010 جنک [bal] جنک گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2010 مردين [bal] مردين گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2010 ژنين [bal] ژنين گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/07/2010 لوگ [bal] لوگ گۆکردنی 0 دەنگی