پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
17/05/2012 Gatrell [en] Gatrell گۆکردنی 0 دەنگی
17/05/2012 Marcel Theroux [en] Marcel Theroux گۆکردنی 0 دەنگی
17/05/2012 disinfection [en] disinfection گۆکردنی 0 دەنگی
17/05/2012 Grexit [en] Grexit گۆکردنی 0 دەنگی
16/05/2012 Dianthe [en] Dianthe گۆکردنی 0 دەنگی
16/05/2012 burglars [en] burglars گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/05/2012 wreckable [en] wreckable گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2012 sweepers [en] sweepers گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2012 thingamy [en] thingamy گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/05/2012 bypath [en] bypath گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2012 wickwire [en] wickwire گۆکردنی 0 دەنگی
09/05/2012 schott [en] schott گۆکردنی 0 دەنگی
09/05/2012 smokes [en] smokes گۆکردنی 0 دەنگی
09/05/2012 Theodore Roethke [en] Theodore Roethke گۆکردنی 0 دەنگی
09/05/2012 Kithara [en] Kithara گۆکردنی 0 دەنگی
09/05/2012 intervallic [en] intervallic گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2012 caecilian [en] caecilian گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2012 plagioclase [en] plagioclase گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2012 tokophobia [en] tokophobia گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2012 Janelle Monáe [en] Janelle Monáe گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
08/05/2012 meanings [en] meanings گۆکردنی 0 دەنگی
05/05/2012 preservable [en] preservable گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/05/2012 preservability [en] preservability گۆکردنی 0 دەنگی
02/05/2012 sortie [en] sortie گۆکردنی 0 دەنگی
02/05/2012 re-education [en] re-education گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/05/2012 re-educate [en] re-educate گۆکردنی 0 دەنگی
02/05/2012 Periodontium [en] Periodontium گۆکردنی 0 دەنگی
02/05/2012 Wadman [en] Wadman گۆکردنی 0 دەنگی
02/05/2012 lighten up [en] lighten up گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/05/2012 pasodoble [en] pasodoble گۆکردنی 0 دەنگی