پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
19/10/2012 Dupuytren's contracture [en] Dupuytren's contracture گۆکردنی 1 دەنگی
14/10/2012 Thomas Nagel [en] Thomas Nagel گۆکردنی -1 دەنگی
13/10/2012 Montpelier, Vermont [en] Montpelier, Vermont گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/10/2012 dominative [en] dominative گۆکردنی 0 دەنگی
13/10/2012 Holles Street [en] Holles Street گۆکردنی 0 دەنگی
13/10/2012 phthalaldehyde [en] phthalaldehyde گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/10/2012 mineralocorticoid [en] mineralocorticoid گۆکردنی 0 دەنگی
13/10/2012 Melvin L. Prueitt [en] Melvin L. Prueitt گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/10/2012 Carpathians [en] Carpathians گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/10/2012 jayleen [en] jayleen گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/10/2012 batik [en] batik گۆکردنی 0 دەنگی
13/10/2012 skidmore [en] skidmore گۆکردنی 0 دەنگی
13/10/2012 longcat [en] longcat گۆکردنی 0 دەنگی
12/07/2012 Lowes [en] Lowes گۆکردنی 0 دەنگی
12/07/2012 tzatziki [en] tzatziki گۆکردنی 0 دەنگی
12/07/2012 Louis Freeh [en] Louis Freeh گۆکردنی 0 دەنگی
10/07/2012 Sensient Technologies [en] Sensient Technologies گۆکردنی 0 دەنگی
10/07/2012 Scyphozoa [en] Scyphozoa گۆکردنی 0 دەنگی
10/07/2012 varenicline [en] varenicline گۆکردنی -1 دەنگی
10/07/2012 cetuximab [en] cetuximab گۆکردنی 0 دەنگی
18/06/2012 Banoffee pie [en] Banoffee pie گۆکردنی 0 دەنگی
18/06/2012 nomophobe [en] nomophobe گۆکردنی 0 دەنگی
18/06/2012 octomom [en] octomom گۆکردنی 0 دەنگی
11/06/2012 Traverse City [en] Traverse City گۆکردنی 0 دەنگی
11/06/2012 electrohydrodynamics [en] electrohydrodynamics گۆکردنی 0 دەنگی
11/06/2012 Angostura bitters [en] Angostura bitters گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
11/06/2012 sluggard [en] sluggard گۆکردنی 0 دەنگی
11/06/2012 somatization [en] somatization گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2012 Martha Nussbaum [en] Martha Nussbaum گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2012 death toll [en] death toll گۆکردنی 6 دەنگی باشترین بێژە کردن