پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
10/11/2012 zymoscope [en] zymoscope گۆکردنی 0 دەنگی
10/11/2012 zymoplastic [en] zymoplastic گۆکردنی 0 دەنگی
10/11/2012 Paraliminal [en] Paraliminal گۆکردنی 0 دەنگی
01/11/2012 Shanae [en] Shanae گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/11/2012 Polystyrol [en] Polystyrol گۆکردنی 0 دەنگی
01/11/2012 moma [en] moma گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/10/2012 Albert Maysles [en] Albert Maysles گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/10/2012 omega 6 [en] omega 6 گۆکردنی 0 دەنگی
31/10/2012 omega 3 [en] omega 3 گۆکردنی 0 دەنگی
22/10/2012 Briann January [en] Briann January گۆکردنی 0 دەنگی
21/10/2012 boogey [en] boogey گۆکردنی 0 دەنگی
21/10/2012 sciosophy [en] sciosophy گۆکردنی 0 دەنگی
21/10/2012 siffilate [en] siffilate گۆکردنی 0 دەنگی
21/10/2012 unsepulchered [en] unsepulchered گۆکردنی 0 دەنگی
21/10/2012 one-liners [en] one-liners گۆکردنی 0 دەنگی
21/10/2012 metempsychosis [en] metempsychosis گۆکردنی 0 دەنگی
21/10/2012 ineffability [en] ineffability گۆکردنی 0 دەنگی
21/10/2012 polyketide [en] polyketide گۆکردنی 1 دەنگی
21/10/2012 Saint Ignace [en] Saint Ignace گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2012 recondite [en] recondite گۆکردنی -1 دەنگی
20/10/2012 Conley [en] Conley گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2012 Arsinoitherium [en] Arsinoitherium گۆکردنی 0 دەنگی
19/10/2012 John Dos Passos [en] John Dos Passos گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/10/2012 Dupuytren's contracture [en] Dupuytren's contracture گۆکردنی 1 دەنگی
14/10/2012 Thomas Nagel [en] Thomas Nagel گۆکردنی 0 دەنگی
13/10/2012 Montpelier, Vermont [en] Montpelier, Vermont گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/10/2012 dominative [en] dominative گۆکردنی 0 دەنگی
13/10/2012 phthalaldehyde [en] phthalaldehyde گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/10/2012 mineralocorticoid [en] mineralocorticoid گۆکردنی 0 دەنگی
13/10/2012 Melvin L. Prueitt [en] Melvin L. Prueitt گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن