پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
15/03/2017 떼를 쓰다 [ko] 떼를 쓰다 گۆکردنی 0 دەنگی
15/03/2017 뜬금없다 [ko] 뜬금없다 گۆکردنی 0 دەنگی
15/03/2017 배역 [ko] 배역 گۆکردنی 0 دەنگی
15/03/2017 쌍곡선 [ko] 쌍곡선 گۆکردنی 0 دەنگی
15/03/2017 철학적 [ko] 철학적 گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2016 명명백백 [ko] 명명백백 گۆکردنی 1 دەنگی
02/10/2016 접질리다 [ko] 접질리다 گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2016 지탱하다 [ko] 지탱하다 گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2016 불철주야 [ko] 불철주야 گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2016 후덕재물 [ko] 후덕재물 گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2016 자강불식 [ko] 자강불식 گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2016 물세탁 [ko] 물세탁 گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2016 아무렇지 [ko] 아무렇지 گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2016 운동했어 [ko] 운동했어 گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2016 나는 들어봤어 [ko] 나는 들어봤어 گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2016 그럼에도 불구하고 [ko] 그럼에도 불구하고 گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2016 미가 [ko] 미가 گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2016 무장하다 [ko] 무장하다 گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2016 추가적 [ko] 추가적 گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2016 대인기 [ko] 대인기 گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2016 취합하다 [ko] 취합하다 گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2016 문양 [ko] 문양 گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2016 비공정 [ko] 비공정 گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2016 선적 [ko] 선적 گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2016 죄당만사하다 [ko] 죄당만사하다 گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2016 종별 [ko] 종별 گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2016 극단 [ko] 극단 گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2016 앙콜 [ko] 앙콜 گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2016 산양삼 [ko] 산양삼 گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2016 지어미 [ko] 지어미 گۆکردنی 0 دەنگی