پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
31/05/2018 피리새 [ko] 피리새 گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2018 사진기사 [ko] 사진기사 گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2018 검사원 [ko] 검사원 گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2018 건축기사 [ko] 건축기사 گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2018 잡역부 [ko] 잡역부 گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2018 훈육주임 [ko] 훈육주임 گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2018 연금수령자 [ko] 연금수령자 گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2018 입욕 [ko] 입욕 گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2018 말파리 [ko] 말파리 گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2018 털모자 [ko] 털모자 گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2018 한가함 [ko] 한가함 گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2018 오븐레인지 [ko] 오븐레인지 گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2018 미역국을 먹다 [ko] 미역국을 먹다 گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2018 등본 [ko] 등본 گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2018 개명 신고서 [ko] 개명 신고서 گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2018 집게벌레 [ko] 집게벌레 گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2018 민태류 [ko] 민태류 گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2018 쥐노래미 [ko] 쥐노래미 گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2018 동족인 [ko] 동족인 گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2018 미혼자 [ko] 미혼자 گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2018 이혼감 [ko] 이혼감 گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2018 인기 몰이 [ko] 인기 몰이 گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2018 신분증사본 [ko] 신분증사본 گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2018 출생 신고서 [ko] 출생 신고서 گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2018 공공 기관 [ko] 공공 기관 گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2018 통장 잔고 증명서 [ko] 통장 잔고 증명서 گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2018 개신하다 [ko] 개신하다 گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2018 만료 [ko] 만료 گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2018 외국인 인력지원센터 [ko] 외국인 인력지원센터 گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2018 출입국 사실 증명서 [ko] 출입국 사실 증명서 گۆکردنی 0 دەنگی