پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
05/06/2018 퇴임하다 [ko] 퇴임하다 گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2018 한국어 수업은 몇층에서 해요? [ko] 한국어 수업은 몇층에서 해요? گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2018 달동네 [ko] 달동네 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2018 광역도시 [ko] 광역도시 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2018 군청 [ko] 군청 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2018 투표소 [ko] 투표소 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2018 건설교통부 [ko] 건설교통부 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2018 철거하다 [ko] 철거하다 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2018 출마하다 [ko] 출마하다 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2018 구청장 [ko] 구청장 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2018 지방자치제 [ko] 지방자치제 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2018 농림수산부 [ko] 농림수산부 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2018 문화관광부 [ko] 문화관광부 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2018 해임되다 [ko] 해임되다 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2018 임명하다 [ko] 임명하다 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2018 과외비 [ko] 과외비 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2018 해지하다 [ko] 해지하다 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2018 실례하겠습니다. [ko] 실례하겠습니다. گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2018 활과 화살 [ko] 활과 화살 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2018 면접보다 [ko] 면접보다 گۆکردنی -1 دەنگی
01/06/2018 휠씬 [ko] 휠씬 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2018 체중 감량 [ko] 체중 감량 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2018 뭉뚝하다 [ko] 뭉뚝하다 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2018 지천 [ko] 지천 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2018 조리다 [ko] 조리다 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2018 단축되다 [ko] 단축되다 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2018 계발하다 [ko] 계발하다 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2018 감량 [ko] 감량 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2018 운반하다 [ko] 운반하다 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2018 쇄도하다 [ko] 쇄도하다 گۆکردنی 0 دەنگی