پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
21/06/2015 납입 [ko] 납입 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 납량특집 [ko] 납량특집 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 납세의의무 [ko] 납세의의무 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 납품 [ko] 납품 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 납득 [ko] 납득 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 날밤새우다 [ko] 날밤새우다 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남극회의 [ko] 남극회의 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남도소리 [ko] 남도소리 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남도민요 [ko] 남도민요 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남극대륙 [ko] 남극대륙 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 넘실거리다 [ko] 넘실거리다 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 낭독하다 [ko] 낭독하다 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남해대교 [ko] 남해대교 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남성합창단 [ko] 남성합창단 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남용되다 [ko] 남용되다 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남모르다 [ko] 남모르다 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남부럽다 [ko] 남부럽다 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남김없이 [ko] 남김없이 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남다르다 [ko] 남다르다 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남루히 [ko] 남루히 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남국적 [ko] 남국적 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남달리 [ko] 남달리 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남몰래 [ko] 남몰래 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남산골딸깍발이 [ko] 남산골딸깍발이 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 장수하늘소 [ko] 장수하늘소 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남대문놀이 [ko] 남대문놀이 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남포직할시 [ko] 남포직할시 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 금오신화 [ko] 금오신화 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남사당놀이 [ko] 남사당놀이 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남사당패 [ko] 남사당패 گۆکردنی 0 دەنگی