پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
21/06/2015 남정네 [ko] 남정네 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 후작 [ko] 후작 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 백작 [ko] 백작 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남작 [ko] 남작 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남장 [ko] 남장 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 여장남자 [ko] 여장남자 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남장여자 [ko] 남장여자 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 북녘땅 [ko] 북녘땅 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남녘땅 [ko] 남녘땅 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남녘 [ko] 남녘 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남파 [ko] 남파 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남발하다 [ko] 남발하다 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남발 [ko] 남발 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 북구 [ko] 북구 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 동구 [ko] 동구 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남구 [ko] 남구 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남단 [ko] 남단 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남진정책 [ko] 남진정책 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 손무 [ko] 손무 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 강태공 [ko] 강태공 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 병법서 [ko] 병법서 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 손자병법 [ko] 손자병법 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 육도삼략 [ko] 육도삼략 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남탕 [ko] 남탕 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남아일언중천금 [ko] 남아일언중천금 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남아 [ko] 남아 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남용하다 [ko] 남용하다 گۆکردنی 1 دەنگی
21/06/2015 남용 [ko] 남용 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남국 [ko] 남국 گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2015 남북관계 [ko] 남북관계 گۆکردنی 0 دەنگی