پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
01/06/2017 명랑 [ko] 명랑 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2017 곳곳마다 [ko] 곳곳마다 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2017 사모실 [ko] 사모실 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2017 도솔천 [ko] 도솔천 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2017 무안하다 [ko] 무안하다 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2017 꿋꿋이 [ko] 꿋꿋이 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2017 가슴에 와 닿다 [ko] 가슴에 와 닿다 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2017 왕벚꽃 [ko] 왕벚꽃 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2017 가슴을 불태우다 [ko] 가슴을 불태우다 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2017 가슴을 앓다 [ko] 가슴을 앓다 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2017 가슴을 울리다 [ko] 가슴을 울리다 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2017 가슴을 찌르다 [ko] 가슴을 찌르다 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2017 경양식집 [ko] 경양식집 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2017 가슴을 태우다 [ko] 가슴을 태우다 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2017 가슴을 펴다 [ko] 가슴을 펴다 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2017 가시가 돋치다 [ko] 가시가 돋치다 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2017 가슴이 타다 [ko] 가슴이 타다 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2017 새세대 [ko] 새세대 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2017 외침소리 [ko] 외침소리 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2017 일반사람 [ko] 일반사람 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2017 측은 [ko] 측은 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2017 평음 [ko] 평음 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2017 기둥감 [ko] 기둥감 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2017 습관화 [ko] 습관화 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2017 본보다 [ko] 본보다 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2017 보물찾기 [ko] 보물찾기 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2017 면피하다 [ko] 면피하다 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2017 희끗희끗 [ko] 희끗희끗 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2017 황옥 [ko] 황옥 گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2017 회덕 [ko] 회덕 گۆکردنی 0 دەنگی