پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
02/09/2017 monarca [es] monarca گۆکردنی 1 دەنگی
30/08/2017 ceremonia [es] ceremonia گۆکردنی 0 دەنگی
28/08/2017 vestido de fiesta [es] vestido de fiesta گۆکردنی 0 دەنگی
28/08/2017 vestido de novia [es] vestido de novia گۆکردنی 0 دەنگی
07/07/2017 mientras tanto [es] mientras tanto گۆکردنی 2 دەنگی
07/07/2017 aristocracia [es] aristocracia گۆکردنی 0 دەنگی
28/06/2017 El Telegrafo [es] El Telegrafo گۆکردنی 0 دەنگی
28/06/2017 Paquito el Chocolatero [es] Paquito el Chocolatero گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2017 breviario [es] breviario گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2017 liberares [es] liberares گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2017 liberes [es] liberes گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2017 aliviarían [es] aliviarían گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2017 aliviaríais [es] aliviaríais گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2017 aliviaríamos [es] aliviaríamos گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2017 aliviarías [es] aliviarías گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2017 aliviaría [es] aliviaría گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2017 aliviaren [es] aliviaren گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2017 alivien [es] alivien گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2017 aliviareis [es] aliviareis گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2017 aliviéis [es] aliviéis گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2017 aliviáremos [es] aliviáremos گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2017 ampliadora [es] ampliadora گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2017 aliviemos [es] aliviemos گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2017 aliviares [es] aliviares گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2017 alivies [es] alivies گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2017 aliviare [es] aliviare گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2017 libertarían [es] libertarían گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2017 libertaríais [es] libertaríais گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2017 libertaríamos [es] libertaríamos گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2017 libertarías [es] libertarías گۆکردنی 0 دەنگی