پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
14/11/2008 buffoon [en] buffoon گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
14/11/2008 photography [en] photography گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
14/11/2008 fire station [en] fire station گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
14/11/2008 wax museum [en] wax museum گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
14/11/2008 Google [en] Google گۆکردنی 1 دەنگی
14/11/2008 ravenous [en] ravenous گۆکردنی 0 دەنگی
14/11/2008 series finale [en] series finale گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
14/11/2008 tardes [es] tardes گۆکردنی -1 دەنگی
12/11/2008 ecotourism [en] ecotourism گۆکردنی 0 دەنگی
11/11/2008 Andres Acosta [en] Andres Acosta گۆکردنی 0 دەنگی
11/11/2008 Andrés Acosta [es] Andrés Acosta گۆکردنی 0 دەنگی
11/11/2008 elated [en] elated گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن