پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
26/12/2011 interior [en] interior گۆکردنی 3 دەنگی
02/11/2010 irregular [en] irregular گۆکردنی 4 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/11/2010 professionally [en] professionally گۆکردنی 4 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/11/2010 worn [en] worn گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/11/2010 word [en] word گۆکردنی 11 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/11/2010 were [en] were گۆکردنی 18 دەنگی باشترین بێژە کردن
26/10/2010 caught [en] caught گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
26/10/2010 walk [en] walk گۆکردنی 18 دەنگی باشترین بێژە کردن
26/10/2010 water [en] water گۆکردنی 2 دەنگی
26/10/2010 resource [en] resource گۆکردنی 6 دەنگی باشترین بێژە کردن
26/10/2010 catch [en] catch گۆکردنی 13 دەنگی باشترین بێژە کردن
08/06/2009 syntagm [en] syntagm گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
08/06/2009 gyri [en] gyri گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
08/06/2009 gyrus [en] gyrus گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
08/06/2009 sulcus [en] sulcus گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
08/06/2009 lavage [en] lavage گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
08/06/2009 intubate [en] intubate گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2009 cerebrum [en] cerebrum گۆکردنی 4 دەنگی باشترین بێژە کردن
08/06/2009 cline [en] cline گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2009 valeric [en] valeric گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2009 thalamus [en] thalamus گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
08/06/2009 hypothalamus [en] hypothalamus گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2009 isocortex [en] isocortex گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
08/06/2009 xerostomia [en] xerostomia گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
08/06/2009 chimerism [en] chimerism گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2009 spirant [en] spirant گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2009 crapshoot [en] crapshoot گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2009 FTW [en] FTW گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
08/06/2009 FML [en] FML گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2009 BTW [en] BTW گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن