پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
24/10/2013 söögipoolis [et] söögipoolis گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2013 loetamatu [et] loetamatu گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2013 tajumatu [et] tajumatu گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2013 hoomamatu [et] hoomamatu گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2013 äraostmatu [et] äraostmatu گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2013 unustamatu [et] unustamatu گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2013 mahapesematu [et] mahapesematu گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2013 kustumatu [et] kustumatu گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2013 hävimatu [et] hävimatu گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2013 eristamatu [et] eristamatu گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2013 jagamatu [et] jagamatu گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2013 söögikõlbmatu [et] söögikõlbmatu گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2013 eksimatu [et] eksimatu گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2013 kahtlematu [et] kahtlematu گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2013 haaramatu [et] haaramatu گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2013 kohanemisvõimeline [et] kohanemisvõimeline گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2013 kalestunud [et] kalestunud گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2013 raskseeduv [et] raskseeduv گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2013 ebaveenev [et] ebaveenev گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2013 kuuldav [et] kuuldav گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2013 süttiv [et] süttiv گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2013 põlev [et] põlev گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2013 kokkusurutav [et] kokkusurutav گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2013 muudetav [et] muudetav گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2013 vahetatav [et] vahetatav گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2013 konverteeritav [et] konverteeritav گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2013 äraostetav [et] äraostetav گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2013 tuletatav [et] tuletatav گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2013 tagasiviidav [et] tagasiviidav گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2013 purustatav [et] purustatav گۆکردنی 0 دەنگی