پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
06/11/2010 atrevida [es] atrevida گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/11/2010 birthmark [en] birthmark گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/11/2010 disdainfully [en] disdainfully گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2010 prying [en] prying گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/08/2010 dreamily [en] dreamily گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2010 bounded [en] bounded گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2010 murmured [en] murmured گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/08/2010 coarseness [en] coarseness گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2010 vulgarity [en] vulgarity گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/08/2010 hollow-cheeked [en] hollow-cheeked گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/08/2010 bare-headed [en] bare-headed گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2010 loveliness [en] loveliness گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/08/2010 refusals [en] refusals گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2010 charitably [en] charitably گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2010 puritanical [en] puritanical گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/08/2010 unspotted [en] unspotted گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2010 subtleties [en] subtleties گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2010 dearest [en] dearest گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/08/2010 fastidiously [en] fastidiously گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2010 academicians [en] academicians گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2010 poaching [en] poaching گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2010 audibly [en] audibly گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/08/2010 inaudibly [en] inaudibly گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2010 stirred [en] stirred گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2010 ribbons [en] ribbons گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2010 surrendering [en] surrendering گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/08/2010 beast [en] beast گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2010 weatherproof [en] weatherproof گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2010 missionary [en] missionary گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/08/2010 anal [en] anal گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن