پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
26/10/2010 gatt [fr] gatt گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2010 Fukuyama [fr] Fukuyama گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2010 Plateau de Millevaches [fr] Plateau de Millevaches گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2010 pain bis [fr] pain bis گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2010 Dewaere [fr] Dewaere گۆکردنی 0 دەنگی
07/10/2010 Barthez [fr] Barthez گۆکردنی 0 دەنگی
06/10/2010 j'étudiais [fr] j'étudiais گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/10/2010 Quai Branly [fr] Quai Branly گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2010 allègue [fr] allègue گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2010 le bord de mer [fr] le bord de mer گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/10/2010 Issenheim [fr] Issenheim گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2010 Unterlinden [fr] Unterlinden گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2010 affidavit [fr] affidavit گۆکردنی 0 دەنگی
30/09/2010 Iliescu [fr] Iliescu گۆکردنی 0 دەنگی
30/09/2010 enthousiasmé [fr] enthousiasmé گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/09/2010 entêtement [fr] entêtement گۆکردنی 0 دەنگی
30/09/2010 en-tête [fr] en-tête گۆکردنی 0 دەنگی
30/09/2010 Allan [fr] Allan گۆکردنی 0 دەنگی
30/09/2010 requiert [fr] requiert گۆکردنی 0 دەنگی
30/09/2010 Vlaminck [fr] Vlaminck گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2010 Guy Mollet [fr] Guy Mollet گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2010 tendelets [fr] tendelets گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2010 ictère [fr] ictère گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2010 enfeu [fr] enfeu گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
29/09/2010 benzédrine [fr] benzédrine گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
29/09/2010 benzine [fr] benzine گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
28/09/2010 cours particulier [fr] cours particulier گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
28/09/2010 éponger [fr] éponger گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
28/09/2010 fiabilité [fr] fiabilité گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
28/09/2010 fond de veau [fr] fond de veau گۆکردنی 0 دەنگی