پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
02/10/2009 ponerse de pie [es] ponerse de pie گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2009 tengo prisa [es] tengo prisa گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2009 lidiar [es] lidiar گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2009 desfilan [es] desfilan گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2009 inflados [es] inflados گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2009 maniobrantes [es] maniobrantes گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2009 golpes [es] golpes گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2009 esencia [es] esencia گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2009 normas [es] normas گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2009 duros [es] duros گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2009 defectos [es] defectos گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2009 rojos [es] rojos گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2009 vinos [es] vinos گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2009 defienda [es] defienda گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2009 triunfos [es] triunfos گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2009 incienso [es] incienso گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2009 responsabilidades [es] responsabilidades گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2009 resina [es] resina گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2009 alcanfor [es] alcanfor گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2009 balsámico [es] balsámico گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2009 floral [es] floral گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2009 armonioso [es] armonioso گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2009 astringencia [es] astringencia گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2009 débiles [es] débiles گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
29/09/2009 Mariano Higes [es] Mariano Higes گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
29/09/2009 Irizar [es] Irizar گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2009 hortícolas [es] hortícolas گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
29/09/2009 picor [es] picor گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
29/09/2009 estelares [es] estelares گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
29/09/2009 bayas [es] bayas گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن