بەکارهێنەر:

Saena

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی Saena

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
04/12/2010 dresaj [ro] dresaj گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 dizabilitate [ro] dizabilitate گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 dresa [ro] dresa گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 risipi [ro] risipi گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 risipire [ro] risipire گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 destrăma [ro] destrăma گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 risipit [ro] risipit گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 merceologie [ro] merceologie گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 paralizat [ro] paralizat گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 adiere [ro] adiere گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 mercerizare [ro] mercerizare گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 mercerizat [ro] mercerizat گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 merceriza [ro] merceriza گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 evident [ro] evident گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 senzitiv [ro] senzitiv گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 nepotrivit [ro] nepotrivit گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 drumeție [ro] drumeție گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 metabolic [ro] metabolic گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 mestecare [ro] mestecare گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 spinare [ro] spinare گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 educativ [ro] educativ گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 meșter [ro] meșter گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 agrement [ro] agrement گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 excursionist [ro] excursionist گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 samurai [ro] samurai گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 supărat [ro] supărat گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 impresionabil [ro] impresionabil گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 senzorial [ro] senzorial گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 simţitor [ro] simţitor گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 metalurg [ro] metalurg گۆکردنی 0 دەنگی