بەکارهێنەر:

RoxanaC

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی RoxanaC

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
22/11/2020 a planisi [ro] a planisi گۆکردنی 0 دەنگی
22/11/2020 fandoseală [ro] fandoseală گۆکردنی 0 دەنگی
22/11/2020 Vladimir Streinu [ro] Vladimir Streinu گۆکردنی 0 دەنگی
21/11/2020 Deliu Petroiu [ro] Deliu Petroiu گۆکردنی 0 دەنگی
21/11/2020 Dan Constantinescu [ro] Dan Constantinescu گۆکردنی 0 دەنگی
21/11/2020 Ion Negoițescu [ro] Ion Negoițescu گۆکردنی 0 دەنگی
21/11/2020 Radu Stanca [ro] Radu Stanca گۆکردنی 0 دەنگی
21/11/2020 Ștefan Augustin Doinaș [ro] Ștefan Augustin Doinaș گۆکردنی 0 دەنگی
21/11/2020 Eta Boeriu [ro] Eta Boeriu گۆکردنی 0 دەنگی
21/11/2020 Liviu Damian [ro] Liviu Damian گۆکردنی 0 دەنگی
21/11/2020 Leonard Tuchilatu [ro] Leonard Tuchilatu گۆکردنی 0 دەنگی
21/11/2020 Dumitru Matcovschi [ro] Dumitru Matcovschi گۆکردنی 0 دەنگی
21/11/2020 Victor Teleucă [ro] Victor Teleucă گۆکردنی 0 دەنگی
20/11/2020 Leo Butnaru [ro] Leo Butnaru گۆکردنی 0 دەنگی
20/11/2020 Arcadie Suceveanu [ro] Arcadie Suceveanu گۆکردنی 0 دەنگی
20/11/2020 Leonida Lari [ro] Leonida Lari گۆکردنی 0 دەنگی
20/11/2020 Aurel Gurghianu [ro] Aurel Gurghianu گۆکردنی 0 دەنگی
20/11/2020 Victor Felea [ro] Victor Felea گۆکردنی 0 دەنگی
20/11/2020 A. E. Baconsky [ro] A. E. Baconsky گۆکردنی 0 دەنگی
20/11/2020 Petre Stoica [ro] Petre Stoica گۆکردنی 0 دەنگی
20/11/2020 George Lesnea [ro] George Lesnea گۆکردنی 0 دەنگی
20/11/2020 Nicolae Labiș [ro] Nicolae Labiș گۆکردنی 0 دەنگی
20/11/2020 Ioan Alexandru [ro] Ioan Alexandru گۆکردنی 0 دەنگی
20/11/2020 George Țărnea [ro] George Țărnea گۆکردنی 0 دەنگی
20/11/2020 Aurelia Batali [ro] Aurelia Batali گۆکردنی 0 دەنگی
20/11/2020 Ioana Bantaș [ro] Ioana Bantaș گۆکردنی 0 دەنگی
20/11/2020 Cezar Baltag [ro] Cezar Baltag گۆکردنی 0 دەنگی
20/11/2020 Anghel Dumbrăveanu [ro] Anghel Dumbrăveanu گۆکردنی 0 دەنگی
20/11/2020 Grigore Hagiu [ro] Grigore Hagiu گۆکردنی 0 دەنگی
20/11/2020 Ilie Constantin [ro] Ilie Constantin گۆکردنی 0 دەنگی