پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
30/07/2017 maniere [ro] maniere گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 conduite [ro] conduite گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 obraznici [ro] obraznici گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 în mod curent [ro] în mod curent گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 în mod obișnuit [ro] în mod obișnuit گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 întrebuințez [ro] întrebuințez گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 brațe [ro] brațe گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 transportare [ro] transportare گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 mintea [ro] mintea گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 apucătură [ro] apucătură گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 pomenire [ro] pomenire گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 omenești [ro] omenești گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 delicate [ro] delicate گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 cruzimi [ro] cruzimi گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 neviciat [ro] neviciat گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 neofilit [ro] neofilit گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 ouă proaspete [ro] ouă proaspete گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 proaspeți [ro] proaspeți گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 proaspete [ro] proaspete گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 prospețime [ro] prospețime گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 tinereții [ro] tinereții گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 muieri [ro] muieri گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 îndemnul [ro] îndemnul گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 impulsul [ro] impulsul گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 îndemnare [ro] îndemnare گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 stimulate [ro] stimulate گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 stimulați [ro] stimulați گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 stimulată [ro] stimulată گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 stimulat [ro] stimulat گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 meritele [ro] meritele گۆکردنی 0 دەنگی