پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
30/07/2017 autentici [ro] autentici گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 veritabile [ro] veritabile گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 daruri [ro] daruri گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 adevărate [ro] adevărate گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 dobândirea [ro] dobândirea گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 morale [ro] morale گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 parizian [ro] parizian گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 reflecție [ro] reflecție گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 considerent [ro] considerent گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 considerați [ro] considerați گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 considerare [ro] considerare گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 operații aritmetice [ro] operații aritmetice گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 convenabili [ro] convenabili گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 pe socoteala lui [ro] pe socoteala lui گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 dezbateri [ro] dezbateri گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 dezbate [ro] dezbate گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 judecăți [ro] judecăți گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 uneia [ro] uneia گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 reciproce [ro] reciproce گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 grinzi [ro] grinzi گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 predicatul [ro] predicatul گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 protocolar [ro] protocolar گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 spiritul [ro] spiritul گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 chipuri [ro] chipuri گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 amabilității [ro] amabilității گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 Gesturi [ro] Gesturi گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 operă literară [ro] operă literară گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 artificialitate [ro] artificialitate گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 mijloace [ro] mijloace گۆکردنی 0 دەنگی
30/07/2017 procedee [ro] procedee گۆکردنی 0 دەنگی