پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
19/05/2011 marchionimo [it] marchionimo گۆکردنی 0 دەنگی
19/05/2011 Alessandro Petacchi [it] Alessandro Petacchi گۆکردنی 0 دەنگی
19/05/2011 Enrico Mainardi [it] Enrico Mainardi گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 credono [it] credono گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 geodeta [it] geodeta گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 fitogeno [it] fitogeno گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 fitocenosi [it] fitocenosi گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 fitonimo [it] fitonimo گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 adenosintrifosfato [it] adenosintrifosfato گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 adenosindifosfato [it] adenosindifosfato گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 adenosinmonofosfato [it] adenosinmonofosfato گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 aralia [it] aralia گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 metereopatico [it] metereopatico گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 imprenditoria [it] imprenditoria گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 anatolico [it] anatolico گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 fitografico [it] fitografico گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 sfrigolante [it] sfrigolante گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 oligarchico [it] oligarchico گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 allattamento [it] allattamento گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 uva da tavola [it] uva da tavola گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 vernacolo [it] vernacolo گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 profughi [it] profughi گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 calce viva [it] calce viva گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 romanesco [it] romanesco گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 coldiretti [it] coldiretti گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 Sermide [it] Sermide گۆکردنی 0 دەنگی
07/05/2011 vece [it] vece گۆکردنی 0 دەنگی
07/05/2011 Rosignano Monferrato [it] Rosignano Monferrato گۆکردنی 0 دەنگی
07/05/2011 enclisi [it] enclisi گۆکردنی 0 دەنگی
07/05/2011 croton [it] croton گۆکردنی 0 دەنگی