پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
28/01/2009 conca [it] conca گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2009 maso [it] maso گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2009 Michelangelo Salvatore Bartolucci [it] Michelangelo Salvatore Bartolucci گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2009 007 [it] 007 گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2009 maestà [it] maestà گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
28/01/2009 m'ami [it] m'ami گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2009 Amerigo Vespucci [it] Amerigo Vespucci گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
28/01/2009 che [it] che گۆکردنی 3 دەنگی
28/01/2009 bagni [it] bagni گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
28/01/2009 può [it] può گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن
28/01/2009 Arlecchino [it] Arlecchino گۆکردنی 1 دەنگی
28/01/2009 antico [it] antico گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
28/01/2009 API [it] API گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2009 del [it] del گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2009 Ed [it] Ed گۆکردنی 1 دەنگی
28/01/2009 strufoli [it] strufoli گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2009 chiamo [it] chiamo گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2009 Collalbo [it] Collalbo گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2009 consiglio [it] consiglio گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
28/01/2009 cremagliera [it] cremagliera گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2009 dal [it] dal گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
28/01/2009 dedicato [it] dedicato گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2009 è [it] è گۆکردنی 1 دەنگی
28/01/2009 delle [it] delle گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
28/01/2009 didattico [it] didattico گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2009 dimenticate [it] dimenticate گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2009 ferroviaria [it] ferroviaria گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
28/01/2009 fu [it] fu گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2009 funivia [it] funivia گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2009 habitat [it] habitat گۆکردنی 0 دەنگی