پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
27/03/2009 ritenuto [it] ritenuto گۆکردنی 0 دەنگی
27/03/2009 colore [it] colore گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
25/03/2009 pitzinnu [sc] pitzinnu گۆکردنی 0 دەنگی
25/03/2009 chercu [sc] chercu گۆکردنی 0 دەنگی
25/03/2009 cariasa [sc] cariasa گۆکردنی 0 دەنگی
25/03/2009 fora [sc] fora گۆکردنی 0 دەنگی
25/03/2009 domo [sc] domo گۆکردنی 0 دەنگی
25/03/2009 ruju [sc] ruju گۆکردنی 0 دەنگی
25/03/2009 fintzas [sc] fintzas گۆکردنی 0 دەنگی
25/03/2009 Cixerri [sc] Cixerri گۆکردنی 0 دەنگی
25/03/2009 Federico Spoltore [it] Federico Spoltore گۆکردنی 0 دەنگی
25/03/2009 Alessandro Lecquio [it] Alessandro Lecquio گۆکردنی 0 دەنگی
25/03/2009 Dicomano [it] Dicomano گۆکردنی 0 دەنگی
11/03/2009 sa mama 'e su sole [sc] sa mama 'e su sole گۆکردنی 0 دەنگی
09/03/2009 Maria farranka [sc] Maria farranka گۆکردنی 0 دەنگی
09/03/2009 su carru 'e nannai [sc] su carru 'e nannai گۆکردنی 0 دەنگی
09/03/2009 turra [sc] turra گۆکردنی 0 دەنگی
09/03/2009 boi [sc] boi گۆکردنی -1 دەنگی
09/03/2009 pei [sc] pei گۆکردنی 0 دەنگی
09/03/2009 procu [sc] procu گۆکردنی 0 دەنگی
09/03/2009 stabi [sc] stabi گۆکردنی 0 دەنگی
09/03/2009 forru [sc] forru گۆکردنی 0 دەنگی
09/03/2009 furconi [sc] furconi گۆکردنی 0 دەنگی
09/03/2009 cullera [sc] cullera گۆکردنی 0 دەنگی
09/03/2009 Luxia arrabiosa [sc] Luxia arrabiosa گۆکردنی 0 دەنگی
06/03/2009 surbiles [sc] surbiles گۆکردنی 0 دەنگی
06/03/2009 muscas maceddas [sc] muscas maceddas گۆکردنی 0 دەنگی
06/03/2009 panas [sc] panas گۆکردنی 0 دەنگی
06/03/2009 pistoccu [sc] pistoccu گۆکردنی 0 دەنگی
06/03/2009 coccoi [sc] coccoi گۆکردنی 0 دەنگی