پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
04/06/2009 sbadigliare [it] sbadigliare گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/06/2009 Borgogna [it] Borgogna گۆکردنی 0 دەنگی
04/06/2009 luce di posizione [it] luce di posizione گۆکردنی 0 دەنگی
04/06/2009 comunicato [it] comunicato گۆکردنی 0 دەنگی
04/06/2009 mangiabile [it] mangiabile گۆکردنی 0 دەنگی
04/06/2009 avventura [it] avventura گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/06/2009 càmbiale [it] càmbiale گۆکردنی 0 دەنگی
04/06/2009 cambiàle [it] cambiàle گۆکردنی 0 دەنگی
04/06/2009 40 [it] 40 گۆکردنی 0 دەنگی
04/06/2009 annunziare [it] annunziare گۆکردنی 0 دەنگی
04/06/2009 ladra [it] ladra گۆکردنی 0 دەنگی
04/06/2009 siederò [it] siederò گۆکردنی 0 دەنگی
04/06/2009 berrà [it] berrà گۆکردنی 0 دەنگی
04/06/2009 millefoglie [it] millefoglie گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
16/04/2009 colombina [it] colombina گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2009 Cassandro [it] Cassandro گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2009 Brighella [it] Brighella گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2009 Beltrame [it] Beltrame گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2009 mraxani [sc] mraxani گۆکردنی 0 دەنگی
14/04/2009 Cappella degli Scrovegni [it] Cappella degli Scrovegni گۆکردنی 0 دەنگی
14/04/2009 Vicchiomaggio [it] Vicchiomaggio گۆکردنی 0 دەنگی
14/04/2009 Pietrelcina [it] Pietrelcina گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
14/04/2009 Gaggia [it] Gaggia گۆکردنی 0 دەنگی
14/04/2009 vaniglia [it] vaniglia گۆکردنی 0 دەنگی
08/04/2009 messa in piega [it] messa in piega گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/04/2009 provola [it] provola گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/04/2009 provolone [it] provolone گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/04/2009 scamorza [it] scamorza گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 squarquaglione [it] squarquaglione گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2009 bruzzo [it] bruzzo گۆکردنی 0 دەنگی