پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
28/01/2009 inizialmente [it] inizialmente گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2009 invariato [it] invariato گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2009 istituito [it] istituito گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2009 linea [it] linea گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
28/01/2009 loro [it] loro گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
28/01/2009 museo [it] museo گۆکردنی 2 دەنگی
28/01/2009 nel [it] nel گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
28/01/2009 rimetti [it] rimetti گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2009 nostri debiti [it] nostri debiti گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2009 fra le donne [it] fra le donne گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2009 Stefano DiMera [it] Stefano DiMera گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
28/01/2009 paschixedda [sc] paschixedda گۆکردنی -1 دەنگی
28/01/2009 custhu [sc] custhu گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2009 casu marzu [sc] casu marzu گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2009 janas [sc] janas گۆکردنی 0 دەنگی
25/01/2009 gianduja [it] gianduja گۆکردنی 0 دەنگی
25/01/2009 acciaccatura [it] acciaccatura گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
25/01/2009 apocatastasi [it] apocatastasi گۆکردنی 0 دەنگی
25/01/2009 passione [it] passione گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
25/01/2009 zabaglione [it] zabaglione گۆکردنی 0 دەنگی
12/01/2009 Andrea Alciato [it] Andrea Alciato گۆکردنی 0 دەنگی
12/01/2009 Giuseppe Baretti [it] Giuseppe Baretti گۆکردنی 0 دەنگی
12/01/2009 Antonio Cornazzano [it] Antonio Cornazzano گۆکردنی 0 دەنگی
12/01/2009 Gabriella Sica [it] Gabriella Sica گۆکردنی 0 دەنگی
12/01/2009 Mambrino Roseo [it] Mambrino Roseo گۆکردنی 0 دەنگی
12/01/2009 Giovanni Spano [it] Giovanni Spano گۆکردنی 0 دەنگی
12/01/2009 Franco Sacchetti [it] Franco Sacchetti گۆکردنی 0 دەنگی
12/01/2009 Antonello Satta [it] Antonello Satta گۆکردنی 0 دەنگی
12/01/2009 Benedetto Dei [it] Benedetto Dei گۆکردنی 0 دەنگی
12/01/2009 zuzzurullona [it] zuzzurullona گۆکردنی 0 دەنگی