پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
29/10/2012 Samotracia [es] Samotracia گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2012 psicomotriz [es] psicomotriz گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2012 feminidad [es] feminidad گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2012 Nefertiti [es] Nefertiti گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
29/10/2012 Tatiana Cabral [es] Tatiana Cabral گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2012 grosso modo [es] grosso modo گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2012 chanfaina [es] chanfaina گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2012 referencial [es] referencial گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2012 femineidad [es] femineidad گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2012 adocenada [es] adocenada گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2012 protoceltas [es] protoceltas گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2012 Transantártico [es] Transantártico گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2012 carpanel [es] carpanel گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2012 proverbiales [es] proverbiales گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2012 paracéltica [es] paracéltica گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2012 deformado [es] deformado گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2012 Tarsis [es] Tarsis گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2012 tirrenos [es] tirrenos گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2012 adocenando [es] adocenando گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2012 Puerto Madero [es] Puerto Madero گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2012 reconsiderar [es] reconsiderar گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2012 dormido [es] dormido گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2012 ola [es] ola گۆکردنی 2 دەنگی
20/10/2012 hola [es] hola گۆکردنی 1 دەنگی
20/10/2012 fondo [es] fondo گۆکردنی 1 دەنگی
20/10/2012 cuando [es] cuando گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2012 ayuda [es] ayuda گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2012 ayúdame [es] ayúdame گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2012 hablar [es] hablar گۆکردنی 2 دەنگی
20/10/2012 sonreír [es] sonreír گۆکردنی 1 دەنگی