پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
25/11/2012 posee [es] posee گۆکردنی 0 دەنگی
24/11/2012 2013 [es] 2013 گۆکردنی 1 دەنگی
24/11/2012 Demócrito [es] Demócrito گۆکردنی 0 دەنگی
24/11/2012 Trasnochador [es] Trasnochador گۆکردنی 0 دەنگی
24/11/2012 trifásico [es] trifásico گۆکردنی 0 دەنگی
24/11/2012 Psicosíntesis [es] Psicosíntesis گۆکردنی 0 دەنگی
24/11/2012 Teosofía [es] Teosofía گۆکردنی 0 دەنگی
24/11/2012 Tales de Mileto [es] Tales de Mileto گۆکردنی 0 دەنگی
24/11/2012 conflagración [es] conflagración گۆکردنی 0 دەنگی
24/11/2012 estornija [es] estornija گۆکردنی 0 دەنگی
24/11/2012 Lebrija [es] Lebrija گۆکردنی 0 دەنگی
24/11/2012 Lebrijano [es] Lebrijano گۆکردنی 0 دەنگی
24/11/2012 Profanaciones [es] Profanaciones گۆکردنی 0 دەنگی
24/11/2012 Parménides [es] Parménides گۆکردنی 0 دەنگی
24/11/2012 metempsicosis [es] metempsicosis گۆکردنی 0 دەنگی
24/11/2012 metempsícosis [es] metempsícosis گۆکردنی 0 دەنگی
24/11/2012 Empédocles [es] Empédocles گۆکردنی 0 دەنگی
24/11/2012 Plotino [es] Plotino گۆکردنی 0 دەنگی
24/11/2012 mamando [es] mamando گۆکردنی 0 دەنگی
24/11/2012 Patrística [es] Patrística گۆکردنی 0 دەنگی
24/11/2012 Perlesía [es] Perlesía گۆکردنی 0 دەنگی
24/11/2012 Psicoanalítico [es] Psicoanalítico گۆکردنی 0 دەنگی
24/11/2012 Emperifollarse [es] Emperifollarse گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2012 Fenomenología [es] Fenomenología گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2012 pitagórico [es] pitagórico گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2012 sacar de quicio [es] sacar de quicio گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2012 gorgojo [es] gorgojo گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2012 transpersonal [es] transpersonal گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2012 betabloqueante [es] betabloqueante گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2012 antiniebla [es] antiniebla گۆکردنی 0 دەنگی