پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
21/05/2017 enésima [es] enésima گۆکردنی 1 دەنگی
21/05/2017 enésimo [es] enésimo گۆکردنی 1 دەنگی
10/05/2017 videofrecuencia [es] videofrecuencia گۆکردنی 1 دەنگی
10/05/2017 vicepresidencia [es] vicepresidencia گۆکردنی 0 دەنگی
23/01/2017 entrecana [es] entrecana گۆکردنی 0 دەنگی
23/01/2017 melancólicamente [es] melancólicamente گۆکردنی 0 دەنگی
23/01/2017 pregustar [es] pregustar گۆکردنی 0 دەنگی
25/09/2016 pupo [es] pupo گۆکردنی 0 دەنگی
01/02/2015 sonorizar [es] sonorizar گۆکردنی 1 دەنگی
31/01/2015 bivalente [es] bivalente گۆکردنی 0 دەنگی
31/01/2015 caprina [es] caprina گۆکردنی 0 دەنگی
31/01/2015 feliz [es] feliz گۆکردنی 3 دەنگی
31/01/2015 sos feliz [es] sos feliz گۆکردنی 0 دەنگی
31/01/2015 sos [es] sos گۆکردنی 0 دەنگی
31/01/2015 Chichiguay [es] Chichiguay گۆکردنی 0 دەنگی
31/01/2015 dinerito [es] dinerito گۆکردنی 0 دەنگی
25/04/2014 finita [es] finita گۆکردنی 2 دەنگی
25/04/2014 finito [es] finito گۆکردنی 0 دەنگی
25/04/2014 difícil [es] difícil گۆکردنی 0 دەنگی
25/04/2014 bíblica [es] bíblica گۆکردنی 1 دەنگی
25/04/2014 bíblico [es] bíblico گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2014 italiana [es] italiana گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2014 italiano [es] italiano گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2014 tímida [es] tímida گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2014 tímido [es] tímido گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2014 hipopótamo [es] hipopótamo گۆکردنی 1 دەنگی
24/04/2014 sede [es] sede گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2014 Santa Sede [es] Santa Sede گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2014 Ente [es] Ente گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2014 lente [es] lente گۆکردنی 0 دەنگی