پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
27/02/2010 GMAC [en] GMAC گۆکردنی 0 دەنگی
04/01/2010 Gehaltserhöhung [de] Gehaltserhöhung گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/01/2010 Reisekostenbericht [de] Reisekostenbericht گۆکردنی 0 دەنگی
04/01/2010 getürkt [de] getürkt گۆکردنی 0 دەنگی
04/01/2010 chillen [de] chillen گۆکردنی 0 دەنگی
04/01/2010 achtundzwanzig [de] achtundzwanzig گۆکردنی 0 دەنگی
04/01/2010 Arbeitskollegen [de] Arbeitskollegen گۆکردنی 0 دەنگی
04/01/2010 sechsundzwanzig [de] sechsundzwanzig گۆکردنی 0 دەنگی
04/01/2010 vierundzwanzig [de] vierundzwanzig گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/01/2010 siebenundzwanzig [de] siebenundzwanzig گۆکردنی 0 دەنگی
05/02/2009 abgebaut [de] abgebaut گۆکردنی 0 دەنگی
05/02/2009 jahrelang [de] jahrelang گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/02/2009 gewünschten [de] gewünschten گۆکردنی 0 دەنگی
05/02/2009 abgegeben [de] abgegeben گۆکردنی 0 دەنگی
05/02/2009 befand [de] befand گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/02/2009 Scheitern [de] Scheitern گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/02/2009 premier [de] premier گۆکردنی -1 دەنگی
05/02/2009 lässt [de] lässt گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/02/2009 Lasten [de] Lasten گۆکردنی 0 دەنگی
05/02/2009 Verletzung [de] Verletzung گۆکردنی 5 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/02/2009 örtlichen [de] örtlichen گۆکردنی 0 دەنگی
05/02/2009 erwarteten [de] erwarteten گۆکردنی -1 دەنگی
05/02/2009 romantisch [de] romantisch گۆکردنی 0 دەنگی
02/02/2009 Steuerzahler [de] Steuerzahler گۆکردنی 0 دەنگی
02/02/2009 eingetragen [de] eingetragen گۆکردنی 0 دەنگی
02/02/2009 verbundenen [de] verbundenen گۆکردنی 0 دەنگی
02/02/2009 beweist [de] beweist گۆکردنی 0 دەنگی
02/02/2009 geduld [de] geduld گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/02/2009 Baustelle [de] Baustelle گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/02/2009 anstatt [de] anstatt گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن