پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
02/10/2012 کتاب [fa] کتاب گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2012 موتور پرشی [fa] موتور پرشی گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2012 سوء ظن [fa] سوء ظن گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2012 Aria Air [fa] Aria Air گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2012 Said Jalili [fa] Said Jalili گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2012 Mahan Air [fa] Mahan Air گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2012 رسيدگي كردن [fa] رسيدگي كردن گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2012 رهبري [fa] رهبري گۆکردنی 0 دەنگی