پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
24/03/2016 西穂高岳 [ja] 西穂高岳 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 志望校 [ja] 志望校 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 漂流物 [ja] 漂流物 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 足利 [ja] 足利 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 伊勢亀山 [ja] 伊勢亀山 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 乙女の滝 [ja] 乙女の滝 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 ピョウタンの滝 [ja] ピョウタンの滝 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 羽衣の滝 [ja] 羽衣の滝 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 鳴子温泉 [ja] 鳴子温泉 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 鳴子温泉郷 [ja] 鳴子温泉郷 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 赤倉温泉 [ja] 赤倉温泉 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 十和田八幡平国立公園 [ja] 十和田八幡平国立公園 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 お父様 [ja] お父様 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 世界中 [ja] 世界中 گۆکردنی 1 دەنگی
24/03/2016 家へ帰らない [ja] 家へ帰らない گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 もう少し寝ていたいなあ [ja] もう少し寝ていたいなあ گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 通話料 [ja] 通話料 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 海老 [ja] 海老 گۆکردنی 1 دەنگی
24/03/2016 アロマオイル [ja] アロマオイル گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 比較の [ja] 比較の گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 からし [ja] からし گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 しょうゆ [ja] しょうゆ گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 パピコ [ja] パピコ گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 駐停車禁止 [ja] 駐停車禁止 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 土足厳禁 [ja] 土足厳禁 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 着物 [ja] 着物 گۆکردنی 1 دەنگی
24/03/2016 これはとてもおもしろそうだね [ja] これはとてもおもしろそうだね گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 この物語はいっぴきの猫についてです [ja] この物語はいっぴきの猫についてです گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 とても活発な討論をした [ja] とても活発な討論をした گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 映画は、好きですか? [ja] 映画は、好きですか? گۆکردنی 0 دەنگی