پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
24/03/2016 両極端 [ja] 両極端 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 結わえる [ja] 結わえる گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 条件付き書式 [ja] 条件付き書式 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 輸送 [ja] 輸送 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 行ったんです [ja] 行ったんです گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 申します [ja] 申します گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 なさいます [ja] なさいます گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 存じます [ja] 存じます گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 生物体 [ja] 生物体 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 政治権力 [ja] 政治権力 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 現在では [ja] 現在では گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 即位する [ja] 即位する گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 練乳 [ja] 練乳 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 血が出ている [ja] 血が出ている گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 思いやりのある [ja] 思いやりのある گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 5泊6日 [ja] 5泊6日 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 味わう [ja] 味わう گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 繰り返す [ja] 繰り返す گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 基本的に [ja] 基本的に گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 持ち込む [ja] 持ち込む گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 許す [ja] 許す گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 何処にも [ja] 何処にも گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 予期 [ja] 予期 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 予想外 [ja] 予想外 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 添付 [ja] 添付 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 恒例行事 [ja] 恒例行事 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 めっちゃ寒い [ja] めっちゃ寒い گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 周りの人 [ja] 周りの人 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 快晴 [ja] 快晴 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 設定 [ja] 設定 گۆکردنی 0 دەنگی