پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
08/03/2013 [zh] 補 گۆکردنی لەلایەن gstanley
08/03/2013 [zh] 捕 گۆکردنی لەلایەن DeliaZhang
08/03/2013 瓦努阿圖 [zh] 瓦努阿圖 گۆکردنی لەلایەن gstanley
08/03/2013 瓦努阿图 [zh] 瓦努阿图 گۆکردنی لەلایەن lmamo
08/03/2013 不經一事,不長一智 [zh] 不經一事,不長一智 گۆکردنی لەلایەن plutowu
08/03/2013 [zh] 邷 گۆکردنی لەلایەن gstanley
08/03/2013 [zh] 瓦 گۆکردنی لەلایەن madsean
06/03/2013 [zh] 彳 گۆکردنی لەلایەن mingxi0221
06/03/2013 [zh] 欠 گۆکردنی لەلایەن Rhapsodia
06/03/2013 [zh] 矛 گۆکردنی لەلایەن mingxi0221
06/03/2013 [zh] 曰 گۆکردنی لەلایەن gstanley
06/03/2013 [zh] 咊 گۆکردنی لەلایەن gstanley
06/03/2013 [zh] 禾 گۆکردنی لەلایەن mingxi0221
06/03/2013 [zh] 彧 گۆکردنی لەلایەن mingxi0221
06/03/2013 [zh] 玉 گۆکردنی لەلایەن mingxi0221
06/03/2013 [zh] 甽 گۆکردنی لەلایەن gstanley
06/03/2013 [zh] 畎 گۆکردنی لەلایەن gstanley
06/03/2013 [zh] 绻 گۆکردنی لەلایەن gstanley
06/03/2013 [zh] 犬 گۆکردنی لەلایەن mingxi0221
06/03/2013 [zh] 拱 گۆکردنی لەلایەن mingxi0221
06/03/2013 [zh] 疋 گۆکردنی لەلایەن gstanley
06/03/2013 [zh] 彐 گۆکردنی لەلایەن gstanley
06/03/2013 [zh] 櫽 گۆکردنی لەلایەن liselotte
06/03/2013 [zh] 殣 گۆکردنی لەلایەن lilele
06/03/2013 [zh] 蚓 گۆکردنی لەلایەن TearoseL
06/03/2013 [zh] 縯 گۆکردنی لەلایەن wbread
05/03/2013 [zh] 廴 گۆکردنی لەلایەن zhantong
05/03/2013 [zh] 诔 گۆکردنی لەلایەن lilele
05/03/2013 [zh] 蠛 گۆکردنی لەلایەن agunayum
05/03/2013 欿 [zh] 欿 گۆکردنی لەلایەن dbgcool