پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
13/05/2012 plikter [sv] plikter گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 tvångströja [sv] tvångströja گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 Enade [sv] Enade گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 hyss [sv] hyss گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/05/2012 mygga [sv] mygga گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 knott [sv] knott گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 bleck [sv] bleck گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 essä [sv] essä گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/05/2012 genväg [sv] genväg گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 skärva [sv] skärva گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 rännil [sv] rännil گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 blunder [sv] blunder گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 tundra [sv] tundra گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 veke [sv] veke گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 skafferi [sv] skafferi گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 skrubb [sv] skrubb گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 skolform [sv] skolform گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 betygssättning [sv] betygssättning گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 Skolverket [sv] Skolverket گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 språkfärdighet [sv] språkfärdighet گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 läroplan [sv] läroplan گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/05/2012 fastställd [sv] fastställd گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 redigering [sv] redigering گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 insändare [sv] insändare گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 tillsynsmyndighet [sv] tillsynsmyndighet گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/05/2012 stadsdelsnämnd [sv] stadsdelsnämnd گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 pressekreterare [sv] pressekreterare گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 närstående [sv] närstående گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/05/2012 skäligen [sv] skäligen گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 självbedömning [sv] självbedömning گۆکردنی 0 دەنگی