پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
20/05/2012 Vokativ [sv] Vokativ گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2012 abnorm [sv] abnorm گۆکردنی 1 دەنگی
20/05/2012 absurd [sv] absurd گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2012 ackommodera [sv] ackommodera گۆکردنی 0 دەنگی
16/05/2012 skämtar [sv] skämtar گۆکردنی 0 دەنگی
16/05/2012 flörtar [sv] flörtar گۆکردنی 0 دەنگی
16/05/2012 samstämmighet [sv] samstämmighet گۆکردنی 0 دەنگی
16/05/2012 förhindrade [sv] förhindrade گۆکردنی 0 دەنگی
16/05/2012 poesin [sv] poesin گۆکردنی 0 دەنگی
16/05/2012 själarna [sv] själarna گۆکردنی 0 دەنگی
16/05/2012 grumligt [sv] grumligt گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
16/05/2012 grunnat [sv] grunnat گۆکردنی 0 دەنگی
16/05/2012 utlöstes [sv] utlöstes گۆکردنی 0 دەنگی
16/05/2012 Kvinnovetenskaplig [sv] Kvinnovetenskaplig گۆکردنی 0 دەنگی
16/05/2012 tidsskrift [sv] tidsskrift گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
16/05/2012 ömt [sv] ömt گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
16/05/2012 myckna [sv] myckna گۆکردنی 0 دەنگی
16/05/2012 sökandet [sv] sökandet گۆکردنی 0 دەنگی
16/05/2012 regnvädret [sv] regnvädret گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
16/05/2012 ståndpunkter [sv] ståndpunkter گۆکردنی 0 دەنگی
16/05/2012 halmstråt [sv] halmstråt گۆکردنی 0 دەنگی
16/05/2012 försätter [sv] försätter گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
16/05/2012 realismen [sv] realismen گۆکردنی 0 دەنگی
16/05/2012 nafsade [sv] nafsade گۆکردنی -1 دەنگی
16/05/2012 ledsenheten [sv] ledsenheten گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
16/05/2012 kulturens [sv] kulturens گۆکردنی 0 دەنگی
16/05/2012 barrväxt [sv] barrväxt گۆکردنی 0 دەنگی
16/05/2012 påträffa [sv] påträffa گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
16/05/2012 uppdaterad [sv] uppdaterad گۆکردنی 0 دەنگی
16/05/2012 sanitär [sv] sanitär گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن