پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
26/07/2010 Adrijana [sr] Adrijana گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2010 Bratislav [sr] Bratislav گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2010 Dragomir [sr] Dragomir گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2010 Dragoslav [sr] Dragoslav گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2010 Dragoslava [sr] Dragoslava گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2010 jasna [sr] jasna گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2010 Javor [sr] Javor گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2010 Miloje [sr] Miloje گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2010 Milojica [sr] Milojica گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2010 Pavle [sr] Pavle گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2010 Senka [sr] Senka گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2010 Zdravko [sr] Zdravko گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2010 глава [sr] глава گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2010 gimnazija [sr] gimnazija گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2010 док [sr] док گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2010 затвор [sr] затвор گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2010 Косово [sr] Косово گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2010 магазин [sr] магазин گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2010 ложа [sr] ложа گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2010 Мали [sr] Мали گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2010 морнар [sr] морнар گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2010 нега [sr] нега گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2010 она [sr] она گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2010 особа [sr] особа گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2010 плот [sr] плот گۆکردنی -1 دەنگی
26/07/2010 плац [sr] плац گۆکردنی 0 دەنگی
25/07/2010 метафора [sr] метафора گۆکردنی 0 دەنگی
25/07/2010 метафизика [sr] метафизика گۆکردنی 0 دەنگی
25/07/2010 мерило [sr] мерило گۆکردنی 0 دەنگی
25/07/2010 мелодија [sr] мелодија گۆکردنی 0 دەنگی