پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
18/08/2010 smrtnik [sr] smrtnik گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2010 Jovan Petronic [sr] Jovan Petronic گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2010 Немачка [sr] Немачка گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2010 много [sr] много گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2010 ми [sr] ми گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2010 мера [sr] мера گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2010 маса [sr] маса گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2010 мапа [sr] мапа گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2010 нада [sr] нада گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2010 мука [sr] мука گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2010 на [sr] на گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2010 музика [sr] музика گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2010 неки [sr] неки گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
08/08/2010 нежност [sr] нежност گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2010 него [sr] него گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2010 небо [sr] небо گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2010 не [sr] не گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2010 наука [sr] наука گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2010 ништа [sr] ништа گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2010 низ [sr] низ گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2010 ниже [sr] ниже گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2010 нисам [sr] нисам گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2010 његов [sr] његов گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2010 ноћ [sr] ноћ گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2010 о [sr] о گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2010 око [sr] око گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2010 подне [sr] подне گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2010 под [sr] под گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2010 продужена мождина [sr] продужена мождина گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
08/08/2010 пријатељица [sr] пријатељица گۆکردنی 0 دەنگی