پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
18/10/2017 adjuntaban [es] adjuntaban گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2017 provistas [es] provistas گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2017 previstos [es] previstos گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2017 preveía [es] preveía گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2017 preveías [es] preveías گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2017 preveíamos [es] preveíamos گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2017 preveíais [es] preveíais گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2017 preveían [es] preveían گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2017 adherí [es] adherí گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2017 adheriré [es] adheriré گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2017 adheriste [es] adheriste گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2017 adherirás [es] adherirás گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2017 adherirá [es] adherirá گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2017 adheriremos [es] adheriremos گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2017 adheristeis [es] adheristeis گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2017 adhirieron [es] adhirieron گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2017 adheriréis [es] adheriréis گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2017 adherirán [es] adherirán گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2017 adjunté [es] adjunté گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2017 adjuntaré [es] adjuntaré گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2017 adjuntaste [es] adjuntaste گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2017 adjuntarás [es] adjuntarás گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2017 adjuntó [es] adjuntó گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2017 adjuntará [es] adjuntará گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2017 adjuntasteis [es] adjuntasteis گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2017 adjuntaremos [es] adjuntaremos گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2017 adjuntaréis [es] adjuntaréis گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2017 adjuntaron [es] adjuntaron گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2017 adjuntarán [es] adjuntarán گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2017 preví [es] preví گۆکردنی 0 دەنگی