پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
02/10/2010 stolen [no] stolen گۆکردنی 1 دەنگی
02/10/2010 stoler [no] stoler گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2010 stolene [no] stolene گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2010 veien [no] veien گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2010 følelsene [no] følelsene گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2010 jenter [no] jenter گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2010 utgreiing [no] utgreiing گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2010 baker [no] baker گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2010 brødene [no] brødene گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2010 skålvekt [no] skålvekt گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2010 tørste [no] tørste گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2010 typisk [no] typisk گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2010 strengt [no] strengt گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2010 selv om [no] selv om گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2010 glem [no] glem گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2010 sytten [no] sytten گۆکردنی 1 دەنگی
02/10/2010 forbudt [no] forbudt گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2010 søt [no] søt گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2010 rundt [no] rundt گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2010 kjedelige [no] kjedelige گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2010 tykk [no] tykk گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2010 tykt [no] tykt گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2010 tykke [no] tykke گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2010 hundre [no] hundre گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2010 skredder [no] skredder گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2010 holdeplass [no] holdeplass گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2010 forsikring [no] forsikring گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2010 gruvearbeider [no] gruvearbeider گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2010 ingeniør [no] ingeniør گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2010 grønne [no] grønne گۆکردنی 0 دەنگی