پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
01/11/2010 elleve [no] elleve گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/11/2010 tolv [no] tolv گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/11/2010 tretten [no] tretten گۆکردنی 2 دەنگی
01/11/2010 tolvte [no] tolvte گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/11/2010 unntak [no] unntak گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/11/2010 forretning [no] forretning گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/11/2010 helst [no] helst گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/10/2010 nærmest [no] nærmest گۆکردنی 0 دەنگی
13/10/2010 riktig [no] riktig گۆکردنی 1 دەنگی
13/10/2010 svær [no] svær گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/10/2010 kaudervelsk [no] kaudervelsk گۆکردنی 0 دەنگی
13/10/2010 keive [no] keive گۆکردنی 0 دەنگی
13/10/2010 kjenning [no] kjenning گۆکردنی 0 دەنگی
13/10/2010 stangselleri [no] stangselleri گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/10/2010 onomatopoetikon [no] onomatopoetikon گۆکردنی 0 دەنگی
13/10/2010 knaost [no] knaost گۆکردنی 0 دەنگی
13/10/2010 grøft [no] grøft گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/10/2010 klander [no] klander گۆکردنی 0 دەنگی
13/10/2010 kjevle [no] kjevle گۆکردنی 0 دەنگی
13/10/2010 spire [no] spire گۆکردنی 0 دەنگی
13/10/2010 stål [no] stål گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/10/2010 surhet [no] surhet گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/10/2010 syre [no] syre گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/10/2010 trekkspill [no] trekkspill گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/10/2010 holdning [no] holdning گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/10/2010 skuespillerinne [no] skuespillerinne گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/10/2010 vannfarge [no] vannfarge گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/10/2010 spåmann [no] spåmann گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/10/2010 ungdomsårene [no] ungdomsårene گۆکردنی 0 دەنگی
13/10/2010 adrenalin [no] adrenalin گۆکردنی 1 دەنگی